Privacy Policy

Det är viktigt för oss att vi har ditt förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig. Vi värnar din integritet och lagrar all data på ett lagligt och säkert sätt och endast ett begränsat antal behöriga personer har tillgång till de delar av din data för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster gentemot dig.

Hur samlar vi in data
Vi samlar in och behandlar data om dig som blir kund eller leverantör till oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Vi hämtar information från andra källor; t. ex publikt tillgängliga person- och företagsregister, bl. a. för kreditbedömning. Vilken information vi samlar in beror på vilken eller vilka av våra tjänster du använder eller tillhandahåller.

Hur hanterar vi data
Hanteringen av personuppgifterna följer EU:s dataförordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer, se tillämplig lagstiftning för fler definitioner. Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, företag, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och data baserad på användningen av våra digitala tjänster. Det kan också vara affärshistorik

Hur använder vi data
Informationen används av oss för att kunna fullgöra våra tjänster och åtaganden gentemot dig, leverans av produkter och tjänster, som grund för statistik, marknadsföring, produktutveckling och fakturering. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga
informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida.

Vem lämnar vi ut data till
Inom olika områden kan vi från tid till annan anlita underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger. Vissa underleverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att all data hanteras enligt gällande lag. Vi är skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut den data som efterfrågas.

Hur länge behåller vi data
Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen. Kund- och leverantörsdata sparas så länge du är kund eller leverantör hos oss och därefter som längst 36 månader.

Hur skyddar vi data
Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar bl. a. skydd av information, IT-infrastruktur och våra lokaler. Särskilda åtgärder har vidtagits vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Dina rättigheter
Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke. För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. Du har alltid rätt att begära ut den information vi har lagrad om dig, få den rättad eller raderad. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Kontaktuppgifter
Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vårt personuppgiftsombud som nås via telefonnummer 08-506 350 00.

Denna Integritetspolicy gäller tills vidare, ändringar kan förekomma, du kan se dessa genom att åter besöka denna sida. Vi kommer att meddela dig i händelse av att vi gör större uppdateringar av densamma.