Terms of Use

VILLKOR
INTRODUKTION
Twenty Studios AB (”TWENTY”) tillhandahåller till dig denna webbplats (”webbplatsen”) för din
personliga användning. Följande användarvillkor reglerar din åtkomst och användning av denna
webbplats. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen. Speciella villkor kan
också gälla för specifikt innehåll (enligt definitionen nedan) på eller tillgängligt via denna webbplats
(”innehållet”). Sådana speciella villkor gäller utöver dessa Användarvillkor eller, i den utsträckning
som uttryckligen anges, ersätter de dessa Användarvillkor.

När de används i dessa användarvillkor betyder ”vi” och ”vår” Twenty Studios, och ”du” och ”din”
syftar på alla individer, företag eller juridiska personer som har tillgång till eller på annat sätt
använder denna webbplats.

1. ACCEPT AV ANVÄNDARVILLKOR
Genom att surfa eller använda denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor och alla
villkor som finns eller hänvisas till häri eller eventuella ytterligare villkor som anges på denna
webbplats. Om du INTE godkänner alla dessa villkor bör du INTE använda denna webbplats.

2. ÄNDRING AV VILLKOR
Dessa användarvillkor kan ändras av TWENTY, efter eget godtycke, när som helst utan meddelande
till dig. Sådana ändrade användarvillkor ska träda i kraft när de publiceras. Genom att fortsätta
använda denna webbplats anses du ha accepterat sådana ändringar. Du rekommenderas att
regelbundet granska alla tillämpliga villkor.

3. SEKRETESSMEDDELANDE
Personlig information som tillhandahålls via denna webbplats ska användas i enlighet med TWENTYs
sekretess- och användarvillkor.

4. COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN
Du godkänner att allt innehåll på denna webbplats ägs, kontrolleras eller licensieras av eller till
TWENTY och skyddas av svensk och internationell upphovsrätt, varumärke och andra immateriella
lagar och rättigheter. Förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor får du inte kopiera,
reproducera, distribuera, återpublicera, ladda ner, utföra, visa, posta, överföra, utnyttja, skapa
härledda verk eller på annat sätt använda något av innehållet i någon form eller på något sätt , utan
föregående skriftligt tillstånd från TWENTY. TWENTY ger dig behörighet att se och ladda ner
innehållet, förutsatt att (i) du använder innehållet endast för ditt eget personliga, icke-kommersiella
bruk, (ii) du behåller all upphovsrätt och andra äganderättsmeddelanden som finns däri, och (iii) du
inte ändrar eller anpassar innehållet på något sätt. Alla rättigheter till innehållet som inte uttryckligen
ges i dessa användarvillkor är uttryckligen förbehållna TWENTY.

5. TREDJE PARTS WEBBPLATS
Länkar på webbplatsen till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast som en bekväm anordning
för dig. När du klickar på dessa länkar lämnar du webbplatsen. Vi är inte på något sätt ansvariga för
att undersöka eller utvärdera dessa tredjepartswebbplatser. Du samtycker till att TWENTY inte är
ansvariga för något innehåll, varor eller tjänster som tillhandahålls på eller via dessa externa
webbplatser. Du använder och kommer åt dessa tredjepartswebbplatser på egen risk. TWENTY
rekommenderar att du tar del av samtliga juridiska- och integritetsmeddelanden som tillhandahålls
på alla tredje parts webbplatser som du besöker.

6. GARANTIER
TWENTY strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterat material på denna webbplats. Vi
lämnar dock inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller aktualiteten för innehållet på denna
webbplats.
7. FRISKRIVNING VID SKADOR OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR
TWENTY ska inte under några omständigheter vara ansvariga för skador av något slag som uppstår
ur, i samband med eller relation till din tillgång till eller användning av, eller oförmåga att använda
denna webbplats eller material där tillgängligt eller annan tredje parts webbplats du ges åtkomst till
genom en länk från denna webbplats, eller någon felaktig eller inaktuell information på denna
webbplats. Denna ansvarsbegränsning gäller alla skador, inklusive eventuella direkta, indirekta,
speciella, oavsiktliga eller följdskador (inklusive men ej begränsade till egendomsskada, förlust av
data, eller affärsförlust. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avstår du
uttryckligen alla anspråk mot TWENTY och deras anställda.

8. ANSPRÅK, SKADA
Du samtycker till att hålla TWENTY skadeslösa vid alla anspråk, krav, förluster, utgifter, skador och
kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som är ett resultat av eller härrör från eller relaterade
till din användning av webbplatsen och all aktivitet relaterad till din användning av webbplatsen,
brott mot användarvillkoren, intrång eller kränkning av någon annans rättigheter.

9. OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Som ett villkor för din användning av denna webbplats samtycker du till att inte använda
webbplatsen för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor
Du samtycker till att inte använda denna webbplats på något sätt som stör dess normala drift eller
någon annan användares användning av webbplatsen.

TWENTY förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, stänga av eller spärra din åtkomst till
denna webbplats och förbjuda all nuvarande och framtida användning av denna webbplats (eller

någon del därav) av dig, om du inte följer användarvillkoren eller din användning är skadlig för en
annan användares av denna webbplats.

10. WEBBPLATSENS DRIFT
TWENTY förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan lägga till, modifiera, ta bort
eller avbryta, tillfälligt eller permanent, webbplatsen (eller någon del därav) med eller utan
förvarning eller samtycke.

11. GÄLLANDE LAG OCH TVISTLÖSNING
Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. TWENTY gör inga utfästelser
om att informationen på denna webbplats är lämplig eller tillgänglig på alla språk. Du samtycker till
att alla åtgärder enligt lag som uppstår från eller relaterade till användningen av denna webbplats
eller till dessa användarvillkor ska väckas exklusivt i svensk domstol.

12. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning
omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska den ogiltiga eller ogiltiga
bestämmelsen ersättas med en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast överensstämmer med
avsikten med den ursprungliga bestämmelsen, och giltigheten och verkställbarheten av eventuella
återstående bestämmelser ska inte påverkas.